da Dansk
da Dansken Englishfr Françaisde Deutschno Norsk bokmålsv Svenska

Reservedels salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.retrospeed.dk
www.retrospeed.dk ejes af Retro Speed ApS, CVR-nr. 41408065, adresse Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager, tlf. +45 28 71 09 98, e-mailadresse mail@retrospeed.dk.

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via www.retrospeed.dk. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Maestro, Mastercard kreditkort, Mastercard debetkort, Mobilepay, Visa, Visa debet og bankoverførsel.

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.

Ved bestilling i shoppen inden kl. 10 på hverdage afsendes bestilling samme dag. Ved specialbestillinger pr. telefon/mail, aftales nærmere vedrørende leveringstid.

Vi leverer varerne med (vi tilbyder kun afhentning).
Vi leverer til Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Norge.

Tilbud
Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg og fejl.  

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til Retro Speed ApS, Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager, +45 28 71 09 98, mail@retrospeed.dk.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesformularen findes sidst i ordrebekræftelsen.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.


Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid (inden 2 måneder efter du har konstateret fejlen eller manglen). Få mere information på vores RMA side.

Du kan også bruge det lovpligtige reklamationsskema, som du kan downloade her.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.


Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning af klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via dette link.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@retrospeed.dk.

Værksteds salgs- og leveringsbetingelser

Levering

Hvor ikke andet er aftalt, sker levering af firma. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, beskadigelse, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transport påtages intet ansvar.

Priser

De noterede priser er ren netto uden kasserabat og eksklusive speciel emballage. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen samt de på dette tidspunkt gældende valutakurser, told- og afgiftssatser. Der forbeholdes ret til at regulere priserne, såfremt der inden leveringen indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag. 

Betaling

Fakturabeløbet forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt. Er betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Indbetalinger afskrives fortrinsvis på rentetilgodehavende, hvorefter restbeløbet fradrages øvrigt tilgodehavende. Fradrag vedrørende evt. ikke accepterede modkrav anerkendes ikke. For private kunder, netto kontant.

Tilbud

Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg og fejl.  

Ejendomsret

Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Ordrer

Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanligt forbehold over for krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres: ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.

Funktionsgaranti og Reklamationsret

På varer ydes reklamationsret i samme udstrækning som leverandørfabrikkerne, hvilket i almindelighed vil sige, at en komponent, der af fabrikanten er anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i udførelse eller materiale, erstattes med tilsvarende komponent i fejlfri udførelse. Den enkelte leverandørs betingelser oplyses efter anmodning. I tilfælde hvor der opstår krav i henhold til ovenstående reklamationsret skal dette meddeles straks til RetroSpeed ApS, og der fremsendes detaljeret reklamationsbeskrivelse. Krav modtages kun gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem 3. mand. Der ydes ikke godtgørelse for indirekte tab herunder afsavn, driftstab, geografisk betingede ekstraudgifter eller anden indirekte tab. Godtgørelse af arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af defekte varer sker i henhold til branche kutyme og der ydes alene dækning for direkte omkostninger til kostpriser.

Produktansvar

For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges RetroSpeed ApS. For skade på købers faste ejendom eller løsøre påtages intet ansvar. Der påtages i intet tilfælde ansvar for følgeskader eller driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jfr. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.

Returnering

Returnering af varer kan kun ske franko efter forudgående aftale. Det forudsætter, at varen er faktureret inden for 1 måned og originalemballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 %.

Specielt vedrørende motorrenoveringer

Alle motorkomponenter, som tilsendes os for renovering, skal være omhyggeligt rensede og affedtede. Ethvert ansvar fra vor side er betinget af, at det med vor renovering forbundne videre arbejde hos reparatøren bliver udført af fagfolk. Enhver komponent, der indgår for renovering, bearbejdes individuelt og med største omhu på basis af indhøstede erfaringer og knowhow stillet til rådighed af vore leverandører, men med forbehold for eventuelle ændringer af tekniske data m.v. som ikke er kommet til vort kendskab. Evt. brud på krumtap, som opstår under reparation, eller efter reparation, ydes der ingen reklamationsret for. Der ydes ingen reklamationsret for tæringer og usynlige revner eller motorer udsat for fremmede partikler.

Ansvar for levering af dele og renovering

I tilfælde af, at et udført arbejde viser fejl i udførelsen, foretages gratis om reparation. En forudsætning er dog, at der tydeligt kan påvises fejl. For reservedele leveret af RetroSpeed ApS gælder ovenstående  reklamationsret. Der påtages i intet tilfælde ansvar ud over, hvad ovenfor er anført, således ikke for demontering, montering, sekundære skaders opståen eller driftstab. Der påtages intet ansvar for komponenter i motorer, der er ændret til anden drivkraft end benzin og dieselolie, Chiptuning og deltagelse i motorsport. Ventilsæderinge isættes med størst omhu, men uden ansvar. For reservedele, der medleveres af kunder, overtages intet ansvar, og delene bearbejdes og/eller tilpasses efter modtagne oplysninger eller efter bedste skøn. Motorslitage eller skader, der skyldes forhold uden for vor kontrol, såsom mangelfuld smøring, mangelfuld rensning, overbelastning, forkert justering eller behandling, dækkes ikke under vort ansvar. 

Ændring af salgs- og leveringsbetingelser

Der forbeholdes ret til uden nærmere advis at foretage ændringer af ovenstående salgs og leveringsbetingelser. Ændringerne vil være gældende for ordrer modtaget efter ændringstidspunktet.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.retrospeed.dk
www.retrospeed.dk ejes af Retro Speed ApS, CVR-nr. 41408065, adresse Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager, tlf. +45 28 71 09 98, e-mailadresse mail@retrospeed.dk.

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via www.retrospeed.dk. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Maestro, Mastercard kreditkort, Mastercard debetkort, Mobilepay, Visa, Visa debet og bankoverførsel.

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.

Ved bestilling i shoppen inden kl. 10 på hverdage afsendes bestilling samme dag. Ved specialbestillinger pr. telefon/mail, aftales nærmere vedrørende leveringstid.

Vi leverer varerne med (vi tilbyder kun afhentning).
Vi leverer til Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Norge.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til Retro Speed ApS, Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager, +45 28 71 09 98, mail@retrospeed.dk.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesformularen findes sidst i ordrebekræftelsen.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Kølsmosevej 6, Enslev, 8361 Hasselager uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid (inden 2 måneder efter du har konstateret fejlen eller manglen). Få mere information på vores RMA side.

Du kan også bruge det lovpligtige reklamationsskema, som du kan downloade her.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via dette link.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@retrospeed.dk.